Obecný objekt

Download

Sources

https://github.com/pluginsGLPI/genericobject/releases

https://github.com/pluginsGLPI/genericobject

Requirements (on-premise)

GLPI Version

Minimum PHP

Recommended

10.0.x

8.1

8.2

Poznámka

This plugin is available without a GLPI-Network subscription. It is also available in Cloud

Funkce

Tento zásuvný modul umožňuje přidávat nové typy objektů, integrované do GLPI.

Podporuje následující funkce GLPI:

 • správa entit a podřízených entit;

 • vyhledávání;

 • šablony;

 • historie;

 • Začlenění služby podpory;

 • začlenění zásuvného modulu pro vložení CSV souboru;

 • Začlenění zásuvného modulu odinstalace položky;

 • začlenění zásuvného modulu Správa objednávek.

Příklad použití

Cíl: Spravovat vozový park podobně jako vaše počítačové vybavení.

 • Vytvořte nový typ objektu inventáře auto.

 • Přidejte přesné kolonky pro automobil jako: název, WIN kód, inventární číslo, typ, model, barva, stav, atp.

 • Popište chování automobilu: viditelnost v dílčí položce, uchovávání historie, atp.

 • Upravte oprávnění na automobily.

 • Aktivujte objekt automobily.

 • Spravujte svůj vozový park v GLPI.

Nainstalovat zásuvný modul

 • Rozbalit archiv

 • Přesuňte složku genericobject do složky <GLPI_ROOT>/plugins

 • Přejděte do Nastavení > Zásuvné moduly

 • Nainstalovat a aktivovat zásuvný modul

Využití

Vytvořit nový typ objektu

Toto je první krok.

 • Klikněte na tlačítko + ve formuláři nastavení zásuvného modulu.

 • Vytvořte nový typ objektu inventáře:

  • název: povinný, malými písmeny – může obsahovat pouze písmena;

  • štítek: ve výchozím stavu je stejné jako název.

 • Ověřit

 • Aby ji bylo možné použít, novou položku aktivujte.

Příklad: Vytvořte nový typ objektu auto.

Upravit označení

Pro každý typ je k dispozici jazykový soubor v <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/itemtype/

Zásuvný modul vytváří:

 • jazykový soubor pro stávající jazyk

 • jazykový soubor pro výchozí jazyk GLPI

Poznámka

Pokud stávající a výchozí jazyk jsou stejné, je vytvořen pouze jeden soubor.

Pro změnu označení typu položky, pro český jazyk, upravte soubor:

<?php
// <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/<itemtype>/<itemtype>.en_GB.php
$LANG['genericobject']['<itemtype>'][1] = "<type's label>";

You can also define labels globally in <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/fields.<lang>.php files:

<?php
// <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/<itemtype>/<itemtype>.en_GB.php
$LANG['genericobject']['fields']['<itemtype>'] = "<type's label>";

Nastavení chování

Příklad: Popište chování automobilu: viditelné v dílčí položce, uchovávat historii, etc.

Nový typ bude spravován stejným způsobem jako obvyklé GLPI typy (počítač, monitor, síťové zařízení, atd.)

Poznámka

Všechny objekty jsou přinejmenším přiřazeny k entitě

Karta Chování umožňuje určit:

 • child-entities: umožní typu aby byl rekurzivní;

 • Služba podpory: umožňuje aby objekt byl přiřazen k požadavku;

 • Koš: použít funkci GLPI koš;

 • Poznámky: použít funkci GLPI poznámky;

 • Historie: umožnit historii pro tento typ;

 • Šablony: umožňuje správu šablon;

 • Dokumenty: umožňuje připojovat dokumenty k objektu tohoto typu;

 • Zápůjčky: umožňuje aby objekty byly zapůjčovány;

 • Smlouvy: odkaz na objekt jednoho a více smluv;

 • Síťová připojení: umožní aby pro tento typ byly používány a spravovány porty;

 • Zásuvný modul vložení CSV souboru: umožní aby tento typ byl k dispozici pro použití v zásuvném modulu;

 • Zásuvný modul odebrání položky: umožní odinstalaci tohoto typu;

 • Zásuvný modul pro správu objednávek: umožní tomuto typu aby byl propojený s objednávkou;

Přidat kolonky

Příklad: Přidejte přesné kolonky pro automobil jako: název, WIN kód, inventární číslo, typ, model, barva, stav, atd.

Přejděte na kartu Kolonky.

Zásuvný modul přichází s několika předpřipravenými kolonkami:

 • Název

 • Typ

 • Model

 • Sériové číslo

 • Inventární číslo

 • Uživatel položky

 • Skupina

 • Stav

 • Komentáře

 • Poznámky

 • Umístění

 • Ostatní

 • Výrobce

 • URL adresa

 • Datum vytvoření

 • Datum skončení platnosti

 • Kategorie

 • Viditelné ve službě podpory

 • Technik odpovědný za hardware

 • Doména

 • Kontakt

 • Kontaktní číslo

Poznámka

Použití nějakého chování automaticky přidá objektu některé kolonky:

 • síťové připojení => umístění

 • zápůjčky => umístění

 • služba podpory => je viditelné ve službě podpory

 • poznámky => poznámkový blok

Začlenění služby podpory

Pro použití objektu ve službě podpory, použijte následující uspořádání:

 • V panelu Chování: je třeba, aby použít službu podpory bylo nastaveno na Ano.

 • pokud je určena kolonka Uživatel, umožní to, aby položka byla viditelná v seznamu Moje položky (jako položka jejíž vlastník je uživatel).

 • pokud je určená kolonka Skupina, umožní aby položky byly viditelné také v seznamu Moje položky (protože položka náležející do skupiny do které náleží uživatel).

 • pokud je v objektu kolonka Služba podpory viditelná nastavená a pokud je její hodnota Ne, pak objekt nebude vůbec viditelný ve službě podpory.

Přidat nové kolonky

Poznámka

Nové kolonky budou dostupné pro objekty všech typů.

 • Vytvořte nový soubor nazvaný <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/<type>.constant.php

Například, pro typ auto soubor konstanty bude <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/car.constant.php.

Mějte na paměti, že je třeba, aby první řádek souboru byl následující, jinak se nové kolonky neobjeví v seznamu:

<?php
global $GO_FIELDS, $LANG;
 • Přidat definice nových kolonek.

Přidat kolonku jednoduchého rozbalovacího seznamu

<?php
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['name']    = $LANG['genericobject']["<type's name>"][2];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['field']   = 'color';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['input_type'] = 'dropdown';

Poznámka

V souboru s jazykovými daty je třeba určit proměnnou pro jazyk (viz vysvětlení výše).

 • Přidat kolonku rozbalovací nabídky která je přiřazená k entitě:

<?php
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['name']     = $LANG['genericobject']["<type's name>"][2];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['field']    = 'color';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['input_type']  = 'dropdown';
//Does the dropdown take care of entities ? (true/false)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['entities_id'] = true;
//Can values be recursive ? (true/false, only taking in account if entities_id is set to true)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['is_recursive'] = true;

Přidat kolonku stromové rozbalovací nabídky

<?php
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['name']    = $LANG['genericobject']["<type's name>"][2];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['field']   = 'color';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['input_type'] = 'dropdown';
//Is it a tree-dropdown, or a simple one ? (true/false)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_mytypecolors_id']['is_tree']  = true;

Poznámka

Ve stejnou chvíli je možné použít následující parametry: entities_id, is_recursive, is_tree.

Přidat rozbalovací kolonku která je založena na objektu GLPI samotného (uživatel, umístění…)

<?php
$GO_FIELDS['users_id_passengers_id']['name']    = 'Passenger';
$GO_FIELDS['users_id_passengers_id']['input_type'] = 'dropdown';

Poznámka

Aby kolonka byla rozpoznána jako ta založená na seznamu uživatelů GLPI je NUTNÉ, aby jméno mezi hranatými závorkami ([]) začínalo na ``users_id`.

Viz soubor <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/field.constant.php s úplným seznamem kolonek, které jsou k dispozici.

Přidat globální rozbalovací nabídku

Globální rozbalovací nabídku je možné použít ve všech typech položek. Dobrý příklad by byl:

<?php
$GO_FIELDS['categories_id']['name']     = $LANG['common'][36];
$GO_FIELDS['categories_id']['input_type']  = 'dropdown';
$GO_FIELDS['categories_id']['dropdown_type'] = 'global';

Pro každý typ položky bude vytvořena zvlášť tabulka kategorie. Název tabulky a kolonky bude vytvořena takto:

 • tabulka: glpi_plugin_genericobject_<itemtypename>_category

 • název kolonky: plugin_genericobject_<itemtype>categories_id

Přidat celočíselnou kolonku

<?php
$GO_FIELDS['testinteger']['name']    = 'testinteger';
$GO_FIELDS['testinteger']['input_type'] = 'integer';
$GO_FIELDS['testinteger']['min']    = 10; //not mandatory, by default 0
$GO_FIELDS['testinteger']['max']    = 40; //not mandatory, by default 100
$GO_FIELDS['testinteger']['step']    = 3; //not mandatory, by default 1

Přidat textovou kolonku

<?php
$GO_FIELDS['mytextfield']['name']    = 'My text field';
$GO_FIELDS['mytextfield']['input_type'] = 'text';

Změněno ve verzi 2.1.2: Přidáním následujícího argumentu je možné zásuvnému modulu sdělit, že tato kolonka může být vytvořena automaticky při použití šablony:

<?php
$GO_FIELDS['mytextfield']['autoname'] = true;

Přidat kolonku Ano/Ne

<?php
$GO_FIELDS['mybooleanfield']['name']    = 'My boolean field';
$GO_FIELDS['mybooleanfield']['input_type'] = 'bool';

Přidat datumovou kolonku

<?php
$GO_FIELDS['creationdate']['name']    = $LANG['genericobject']['fields'][30];
$GO_FIELDS['creationdate']['input_type'] = 'date';

Přidat kolonku datum a čas

<?php
$GO_FIELDS['creationdate']['name']    = $LANG['genericobject']['fields'][30];
$GO_FIELDS['creationdate']['input_type'] = 'datetime';

Poznámka

Pokud nechcete aby byla kolonka upravena hromadnými akcemi, přidejte do její definice následující řádek:

<?php
$GO_FIELDS['myfield']['massiveaction'] = false;

Přidat globální kolonky

Pro zpřístupnění vašich kolonek všem položkám všech typů:

 • Vytvořte soubor nazvaný <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/field.constant.php

 • Umístěte své definice do tohoto souboru.

Nastavit oprávnění

Je možné určit přístupová práva pro každý z typů objektu, pro každý profil. Dostupné možnosti jsou:

 • právo na typu: žádný přístup, čtení, zápis.

 • právo přiřadit tento typ objektu k požadavku: ano, ne.

Pro přiřazení oprávnění je možné buď:

 • Použijte panel Práva ve formuláři typ položky.

 • Přejděte do Správa > Profily a spravujte práva pro každý z profilů.

Použít novou kolonku

Aktivujte nový typ, nyní je připraven k použití.

Nový typ je uživatelů k dispozici v nabídce Zásuvné moduly > Správa objektů.

Použít velikost generického objektu jako CMMS

Účel této dokumentace

Zobrazuje se úplné použití Obecného objektu jako CMMS (počítačem podporovaná správa údržby) v biomedicínském prostředí.

Na konci tohoto příkladu využití budete mít:

 • vyhrazenou entitu Biomed (pod Kořenová entita)

 • obsahující Biomedicínské objekty (v nabídce Majetky)

 • s vestavěnými a uživatelsky určenými kolonkami

 • spravuje uživatele s profile Spravce_biomed

Kroky

Následující kroky předpokládají, že máte práva hlavního správce (Super-Admin):

 • Instaluje se Obecný objekt on GLPI (ověřeno s genericobject >= 0.85-1.0 a GLPI >= 0.90)

 • Nastavení obecného objektu

 • Nastavení GLPI

 • Začít používat obecný objekt a GLPI

Instalace obecného objektu do GLPI

Viz sekce Nainstalovat zásuvný modul.

Nastavení obecného objektu

Vytvořte typ objektu

Viz sekce Vytvořit nový typ objektu a použít biomedicínské jako vnitřní identifikátor. Štítek bude automaticky nastaven na Biomedicínské (S velkým písmenem B).

Po odhlášení/přihlášení, v Majetku uvidíte nabídku Biomedicínské.

Určit nové kolonky biomedicínského

Tyto kolonky budou použitelné pouze v biomedicínských objektech:

 • Vytvořte nový soubor nazvaný: <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/fields/biomedical.constant.php

 • Přidejte následující obsah:

<?php
global $GO_FIELDS, $LANG;

// CODE CNEH
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_cnehcodes_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][1];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_cnehcodes_id']['field']   = 'cnehcode';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_cnehcodes_id']['input_type'] = 'dropdown';

// REFORME (yes or no)
$GO_FIELDS['reformed']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][2];
$GO_FIELDS['reformed']['input_type'] = 'bool';

// CLASSE CE (3 choix possibles 1,2a ou 2b)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeces_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][3];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeces_id']['field']   = 'classce';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeces_id']['input_type'] = 'dropdown';

// UF (Unité Fonctionnelle)
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_ufs_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][4];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_ufs_id']['field']    = 'uf';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_ufs_id']['input_type'] = 'dropdown';

// PRESTATAIRE BIOMED
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_prestataires_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][5];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_prestataires_id']['field']    = 'prestataire biomed';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_prestataires_id']['input_type'] = 'dropdown';

// TYPE D'EQUIPEMENT BIOMED
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_typedequipementbiomeds_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][6];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_typedequipementbiomeds_id']['field']    = "type d 'equipement biomed";
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_typedequipementbiomeds_id']['input_type'] = 'dropdown';

// Criticite
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_criticites_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][7];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_criticites_id']['field']   = 'criticite';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_criticites_id']['input_type'] = 'dropdown';

// Numéro marquage CE
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_marquageces_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][8];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_marquageces_id']['field']   = 'marquagece';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_marquageces_id']['input_type'] = 'dropdown';

// Classe électrique
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeelecs_id']['name']    = $LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][9];
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeelecs_id']['field']   = 'classeelec';
$GO_FIELDS['plugin_genericobject_classeelecs_id']['input_type'] = 'dropdown';
?>

Varování

Uzavírající s_id je v [plugin_genericobject_field*s_id*] povinné protože GLPI framework vyžaduje, aby kolonky cizích klíčů končily na s_id. V databázi, glpi_plugin_genericobject_fields je název tabulky a id, jeho cizí klíč. Viz Vývojářská dokumentace ke GLPI.

Definovat štítky kolonek

Viz sekce Upravit označení.

 • Upravte svůj soubor s místními a jazykovými nastaveními, například: <GLPI_ROOT>/files/_plugins/genericobject/locales/biomedical/biomedical.cs_CZ.php

 • Na konec souboru přidejte následující obsah:

<?php
// Fields
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][1]="Code CNEH";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][2]="Réformé";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][3]="Classe CE";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][4]="UF";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][5]="Prestataire Biomed";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][6]="Type d'équipement biomed";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][7]="Criticité";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][8]="Marquage CE";
$LANG['genericobject']['PluginGenericobjectBiomedical'][9]="Classe électrique";

Určit chování

V nabídce Zásuvné moduly > Správa objektů, na panelu Hlavní, vyberte:

 • Položky v koši

 • Historické

 • Finanční a správní informace

 • Dokumenty

 • Globální hledání

 • Asistence

 • Šablony

 • Smlouvy

 • Globální hledání

Toto přidá předpřipravené kolonky do vašeho typu objektu.

Přidat kolonky do svého typu objektu

V nabídce Zásuvné moduly > Správa objektů, na panelu Kolonky, je možné přidat kolonky k typu objektu Biomedicínské:

Nastavení GLPI

Určete profil Spravce_biomedicinskeho

 1. Klonovat profil Správce

 2. V profilu Spravce_biomedicinskeho nastavte následující práva:

  • Správa > Profilů > Spravce_biomedicínského > panel Majetky > Odznačit vše

  • Správa > Profilů > Spravce_biomedicínského > panel Asistence > Přiřazení > Položky přiřaditelné k požadavku > Biomedical

  • Správa > Profilů > Spravce_biomedicínského > Panel správa > Vybrat vše

  • Správa > Profily > Admin_biomed > Panel správa objektů > Biomedicínsko > Vybrat vše

Poznámka

S těmito nastaveními, uživatelé z Admin_biomed vidí v nabídce Majetky pouze Biomedicínské.

Určit entitu Biomed a ověřovací pravidla

 1. Vytvořte entitu Biomedicínské pod Kořenová entita v Správa > Entity

 2. Nastavit pravidla ověřování pro přiřazení Admin_biomed profilu k entity Biomedicínské uživatelů.

Začít používat obecný objekt a GLPI

Jako Admin_biomed uživatel, můžete vytvořit svůj první objekt v Majetky > Biomedicínské.

Pro získání času, zadejte hodnoty v Nastavení > Rozbalovací nabídky > Správa objektů pro nové kolonky

FAQ

If you have any questions about using the plugin, please consult our FAQ

Creative Commons License