Objednávka

Download

Sources

https://github.com/pluginsGLPI/order/releases

https://github.com/pluginsGLPI/order

Requirements (on-premise)

GLPI Version

Minimum PHP

Recommended

10.0.x

8.1

8.2

Poznámka

This plugin is available without a GLPI-Network subscription. It is also available in Cloud

Funkce

Tento zásuvný modul podporuje následující aspekty správy objednávek:

 • Definice a správa katalogu referencí na výrobky

 • Správa objednávek (s procesem schvalování)

 • Správa rozpočtů

 • Správa faktur spojených s objednávkami

Instalace zásuvného modulu

 • Rozbalit archiv.

 • Move the order directory to the <GLPI_ROOT>/plugins directory

 • Přejít na stránku Nastavení > Zásuvné moduly,

 • Instalovat a aktivovat zásuvný modul.

Nastavení

Nastavení zásuvného modulu získáte přístupem z * Nastavení *> * Zásuvné moduly *> * Správa objednávek *.

Pokud je zásuvný modul nainstalován a zapnut jsou k dispozici následující volby:

../_images/configuration_1.png
 • Výchozí DPH: označuje výši DPH, která bude ve výchozím nastavení zásuvného modulu

 • Použít proces ověřování: označuje, zda by měl být použit celý ověřovací cyklus, nebo zda může někdo jiný validovat aplikace.

 • Generování objednávky: Označuje, zda je nebo není zobrazena karta umožňující generování objednávky ve formátu ODT.

 • Povolit kvalitu dodavatele: označuje, zda se po doručení objednávky zobrazí karta pro posouzení spokojenosti s dodavatelem.

 • Zobrazit informace o dodavateli objednávky: Zobrazuje, zda se zobrazí karta pro uložení referenčního čísla a čísla objednávky dodavatele.

 • Barva při překročení předpokládaného data dodání: barva zobrazení nedoručené objednávky ve vyhledávacím nástroji, u které je překročeno datum předpokládaného doručení

 • Kopírování objednávkových dokumentů při vytvoření nové položky: Kopírování objednávkových dokumentů na vygenerovanou položku

 • Výchozí záhlaví při přidávání dokumentu do objednávky: definuje výchozí záhlaví

 • Skupina autora (výchozí hodnoty): Definice výchozího skupiny autora

 • Skupina příjemce (výchozí hodnoty): Definice výchozí skupiny příjemce

 • Příjemce (výchozí hodnoty): Definice výchozího příjemce

 • Nezobrazovat vypršené rozpočty: ano nebo ne

 • Přenést změnu rozpočtu na propojená aktiva: ano nebo ne

 • Zobrazit sekci účtu na objednávkovém formuláři: ano nebo ne

 • Nastavit sekci účtu jako povinnou na objednávkovém formuláři: ano nebo ne

 • Použít prázdné reference: ano nebo ne

 • Přejmenovat přidané dokumenty v objednávce: ano nebo ne

Automatické akce při doručení položky

../_images/configuration_2.png

Generování se nevztahuje na smlouvy, kazety a spotřební materiál. Chcete-li tuto funkci aktivovat, změňte možnost Aktivovat automatické generování na Ano a potvrďte. Během generování bude materiál vytvořen s náhodně vygenerovanými informacemi:

 • Výchozí název

 • Výchozí sériové číslo

 • Výchozí inventární číslo

 • Pokud je šablona přiřazena s číslem dílu a v této šabloně je generováno jméno a sériové číslo, pak se výše uvedená nastavení pro tato 2 pole nepoužijí.

Výchozí stav bude nastaven při vytvoření materiálu. Pozice stavu během vytváření materiálu může vést k datovému vyplnění finančních informací. Viz karta Inventář entit.

Životní cyklus objednávky

Pro životní cyklus objednávky můžete definovat svůj vlastní stav

../_images/configuration_3.png

Vytvoření referenčního katalogu

K formuláři pro vytvoření katalogu referencí se dostanete z * Správa *> * Objednávky *> * Produktové reference *.

../_images/product_reference.png

Vytvoření referencí na produkt je předpokladem pro správu objednávek. Na jakýkoli produkt, který má být objednán, musí být uveden odkaz v katalogu zásuvného modulu. Při vytváření odkazu na produkt je třeba vyplnit následující pole:

 • Podřízené entity: označuje, zda bude odkaz viditelný pouze v aktuální entitě nebo také v podřízených entitách.

 • Název: název reference, jak bude zobrazen při správě objednávky (povinné)

 • Výrobce: výrobce produktu (ne dodavatel)

 • Typ zařízení: označuje, jaký typ zařízení bude dodán

 • Typ: typ produktu

 • Model: model produktu

 • Šablona: šablona GLPI produktu, pokud již existuje.

 • komentáře: další informace o referenci

 • Jakmile je reference vytvořena, je nutné uvést, od kterého dodavatele (dodavatelů) je produkt k dispozici, a cenu s ním spojenou.

Je také možné:

 • Přidat související dokumenty

 • Zobrazit historii

Vytvoření objednávky

Přístup k objednávkám je z „Správa“ > „Objednávky“ > „Objednávky“.

../_images/create_order.png

Po vytvoření referenčního katalogu je nyní možné přidat materiálové objednávky. Pole, která je třeba vyplnit, jsou:

 • Podřízené entity: označuje, zda je objednávka viditelná v podřízených entitách

 • Název objednávky

 • Číslo objednávky (povinné)

 • Datum objednávky (povinné)

 • Rozpočet: Rozpočet, do kterého je objednávka zaúčtována.

 • Číslo objednávky dodavatele: Uvádí interní číslo objednávky u dodavatele.

 • Platební podmínky: volné pole (může obsahovat například 30 dní na konci měsíce, 60 dní na konci měsíce atd.)

 • Číslo faktury

 • Dodavatel: dodavatel, u kterého je objednávka zadána. K objednávce lze přidat pouze katalogové reference od tohoto dodavatele.

 • Místo dodání objednávky: označuje místo, kam bude zařízení dodáno. Tato volba má hodnoty pouze z entity, ve které je objednávka vytvořena.

 • Popis: popis objednávky

 • Stav: Označuje aktuální stav objednávky v době vytvoření.

 • Předpokládané datum dodání: označuje orientační datum, do kterého musí dodavatel dodat objednávku.

Je také možné:

 • Definice autora a příjemce

Přidání zboží

../_images/create_order_item.png

Na kartě Podrobnosti je nyní možné do objednávky přidat produkty.

 • Vyberte typ materiálu, který chcete přidat do objednávky

 • Vyberte číslo produktu

 • Uveďte množství na objednávku

 • Pokud to není uvedená cena v referenci na produkt, změňte jednotkovou cenu.

 • Uveďte procentuální slevu na produkty

 • Poté můžete ověřit přidání těchto produktů k objednávce.

../_images/create_order_item_add.png

Poznámka: Při editaci objednávky je možné upravit cenu a slevu sady materiálů. Chcete-li to provést, jednoduše poklepejte na jedno z těchto 2 polí, upravte jeho hodnotu a poté změnu potvrďte.

Proces ověření

../_images/create_order_validation.png

Zásuvný modul má proces ověření, který funguje takto:

 • Vytvoření objednávky: status Probíhá

 • Žádost o uvolnění objednávky: stav Čeká na schválení

 • Objednávka potvrzena: objednávka pak přejde do stavu Probíhá doručení.

 • Objednávka zcela přijata: automatický přepínač do stavu Doručeno

 • Zrušená objednávka: Změna stavu na Zrušeno

Definice osob, které mají právo podat žádost o ověření, potvrdit nebo zrušit objednávku, se provádí v editaci profilů.

Přijímání objednávky

Jakmile je objednávka potvrzena, zařízení může začít být přebíráno. Chcete-li to provést, musíte přejít na kartu Převzetí položky (položek) objednávky. Každý produkt je označen řádkem s následujícími informacemi:

 • Produktové reference

 • Počet přijatých položek(y)

 • Počet materiálu(ů) souvisejících s položkami inventáře v GLPI

 • Cena za jednotku (bez DPH)

 • Cena za jednotku (s DPH)

 • Cena za přidělenou jednotku (bez DPH)

Kliknutím na ikonu * + * vlevo od řádku získáte přístup k podrobnostem o objednaných produktech.

../_images/create_order_item_delivered.png

Příjem materiálu

Je možné přijmout objednaný materiál od okamžiku, kdy je objednávka potvrzena. Musíte přejít na kartu Přijímání materiálu(ů). Pro každý objednaný odkaz na produkt se zobrazí jeden řádek. Tento řádek obsahuje následující informace:

 • Produktové reference

 • Přijatá položka(y): označuje počet přijatých položek z celkového počtu položek objednaných pro tento produkt.

 • Související položky(a): počet přijatého zboží související s položkami inventáře v GLPI

 • Cena za jednotku (bez DPH)

 • Cena jednotky (s DPH)

 • Cena za přidělenou jednotku (bez DPH)

Chcete-li pokračovat v přijímání produktů, stačí kliknout na ikonu + v levé části řádku.

Existují 2 způsoby, jak přijímat materiál:

 • Příjem materiálů vybraných ze seznamu objednaných produktů, ale dosud neobdržených

 • Příjem materiálu hromadně: v tomto případě uvedeme, kolik produktů bylo přijato (bez předchozího výběru ze seznamu).

../_images/create_order_item_delivered_delivery.png

V obou případech je nutné vrátit dodací list spojený s příjmem materiálu. Alternativně může být indikován stav přijatých objektů (např. Shoda, nevyhovující atd.). Po přijetí je možné:

 • Vytvořie položku v GLPI z přijatého produktu

 • Propojit obdržený produkt se stávajícím položkou GLPI

Generovat položku

../_images/create_order_item_delivered_generate_item.png

Chcete-li generovat materiály z přijatých produktů, jednoduše vyberte ze seznamu ty, pro které má být tato operace provedena. Poté vyberte možnost Generovat související materiál. Objeví se obrazovka. Každý řádek představuje přijatý produkt a musí být uvedeny následující informace:

 • Název generované položky v GLPI

 • Sériové číslo

 • Číslo aktiva

Poznámka:

 • Pokud je k referenci vygenerovaného produktu přiřazena šablona a pokud je produkt vytvořen ve stejné entitě jako reference, bude z této šablony vytvořen objekt inventáře v GLPI.

 • Finanční informace objednávky budou přeneseny do nově vytvořeného objektu inventáře.

Správa oprávnění

../_images/rights.png

Správa oprávnění zásuvného modulu umožňuje definovat oprávnění podle profilu, pokud má uživatel právo:

 • Spravovat příkazy

 • Spravovat produktové reference

 • Spravovat faktury

 • Potvrdit objednávku

 • Zrušit objednávku

 • Upravit ověřenou objednávku

FAQ

If you have any questions about using the plugin, please consult our FAQ

Creative Commons License