Cíle

Cíle jsou objekty vytvořené podáním vytváření formulářů. Pokud formulář vyžaduje ověření, cíle jsou pozdrženy do schválení.

Poznámka

Cíle jsou v současnosti pouze požadavky.

Cílový požadavek určuje požadavek vytvořený formulářem. V jednom formuláři je možné mít několik cílů.

Otevřete kartu Cíl a vytvořte cíl s názvem a typem (nyní pouze požadavek).

Cíl požadavek

Cíl požadavek vygeneruje požadavek.

../_images/target_ticket_creation.png

Požadavek byl vytvořen ze šablony nebo ze šablony požadavku dostupné v GLPI. Můžeš

 • upravit název cílového požadavku, aby se odlišil od možných jiných požadavků,

 • upravit název a popis požadavku pomocí otázek a odpovědí,

 • nastavit cílovou entitu generovaného požadavku,

 • nastavit čas k odstranění (dříve datum platnosti),

 • nastavit typ požadavku (žádost nebo porucha),

 • nastavit přiřazené prvky,

 • nastavit kategorii,

 • nastavit naléhavost,

 • nastavit umístění,

 • přiřadit štítek k požadavku pokud je zásuvný modul ‚Štítky‘ k dispozici,

 • spojit vygenerovaný požadavek s jiným požadavkem

 • definovat aktéry požadavku.

 • definovat podmínky, které je třeba splnit pro vygenerování cílového požadavku

Poznámka

Nastavení naléhavosti, kategorie nebo místa (konkrétního nebo z otázky) přepíše naléhavost definovanou v šabloně požadavku (pokud existuje)

Cílová entita

K dispozici je mnoho možností:

 • Aktuální aktivní entita: entita žadatele, který vyplní formulář,

 • Výchozí entita žadatele: výchozí entita definovaná pro uživatele, který vyplní formulář,

 • První dynamická entita žadatele (abecedně): seřadí všechny dynamické entity žadatele podle abecedy a vybere první z nich,

 • Poslední dynamická entita žadatele (abecedně): seřadí všechny dynamické entity žadatele podle abecedy a vybere poslední z nich,

 • Entita formuláře: entita, kde se nachází formulář vyplněný žadatelem,

 • Výchozí entita schvalovatele: výchozí entita schvalovatele, který schvaluje požadavek,

 • Konkrétní entita: entita nastavená návrhářem formuláře,

 • Výchozí entita uživatelského typu odpověď na otázku: výchozí entita uživatele zvoleného žadatelem v otázce.

 • Z objektu GLPI > Odpověď na otázku typu entity: entita vybraná žadatelem z otázky.

Poznámka

Výchozí entita žadatele nemusí být nastavena, pak existuje riziko generování požadavků v kořenové entitě.

Poznámka

Výchozí entita schvalovatele nemusí být nastavena, pak existuje riziko generování požadavků v kořenové entitě.

Poznámka

Dynamická entita žadatele vyžaduje synchronizaci uživatele, jinak existuje riziko generování požadavků v kořenové entitě.

Šablona požadavku

Nastaví předdefinovaná nastavení pro požadavek ze šablony. Všechna nastavení definovaná v cílovém požadavku přepíší hodnoty nalezené v šabloně.

Typ požadavku

Nastavuje typ generovaného požadavku

 • Výchozí nebo ze šablony: hodnota nastavená pomocí GLPI, když není nastaven žádný typ, nebo ze šablony, pokud existuje a pokud tato šablona definuje typ

 • Konkrétní typ: žádost nebo porucha,

 • Rovná se odpovědi na otázku: hodnota je nastavena z otázky na typ požadavku.

Přiřazené prvky

Nastaví přiřazené prvky ke generovanému požadavku

Žádné : samovysvětlující, Specifické aktivum: aktivum nastavené návrhářem formuláře, Rovná se odpovědi na otázku: aktivum nastavené žadatelem, z otázky Poslední platná odpověď: aktivum nastavené žadatelem, od poslední viditelné otázky vhodné pro tento účel

Kategorie

Nastaví kategorii generovaného požadavku

 • Kategorie pro šablonu nebo žádná: nastaví kategorii ze šablony, pokud existuje a pokud má tato šablona předdefinovanou kategorii. Žádná ve všech ostatních případech,

 • Specifická kategorie: kategorie nastavená návrhářem formuláře,

 • Odpovídá odpovědi na otázku: kategorie zvolená žadatelem,

 • poslední platná odpověď: kategorie z poslední viditelné otázky kategorie typu,

Naléhavost

 • Naléhavost ze šablony nebo žádná: nastaví naléhavost ze šablony, pokud existuje a má-li tato šablona předdefinovanou naléhavost. Žádná ve všech ostatních případech,

 • Specifická naléhavost: naléhavost nastavená návrhářem formuláře

 • Odpovídá odpovědi na otázku: kategorie zvolená žadatelem,

Umístění

 • Location from template or none: sets the location from a template if any and if this template has a predefined location. None in all other cases,

 • Specifické umístění: umístění nastavené návrhářem formuláře

 • Odpovídá odpovědi na otázku: kategorie zvolená žadatelem,

Podmínka pro zobrazení cíle

Návrhář formuláře může omezit vytvoření tiketu v závislosti na podmínkách.

Cíl změna

Cíl změna generuje změnu

../_images/target_change_creation.png

Změna je postavena od nuly. Můžeš

 • přizpůsobit pole nadpisu, popisu, dopad, kontrolní seznam, plán nasazení, plán zálohování a kontrolní/řídící seznam pomocí otázek a odpovědí,

 • nastavit naléhavost z hodnoty nebo otázky

 • vybrat entitu změny z mnoha pravidel

 • nastavit čas k vyřešení

 • definovat aktéry změny

 • nastavit kategorii změny

 • definovat podmínky, které je třeba splnit pro vygenerování cílového požadavku

Target description templating

Target ticket and target change both have description template. By default the template uses the tag ##FULLFORM##. This tag is a default template where all questions and sections are displayed in the same order as the form.

Each question has 2 tags

 • ##question_x## which is replaced by the label of the question. X is the ID of the question.

 • ##answer_x## which is replaced by the answer to a question. X is the ID of the matching question.

Questions of type dropdown support more complex expression like ##answer_x.name##. x still means the ID of a question. the word after the dot is the name of a property available in the search options of the itemtype of the dropdown question.

As an example, consider a dropdown question which shows locations. The itemtype set by the form designer is „Location“. The designer can render in the target many fields of the location selected by the requester, such address, postcode, state, building, and many other data. To find them, the admin may rely on the list available in the search filters for a location.

Creative Commons License